Er. Ashish Kumar Srivastava-gangotri group

Chief Managing Director

Er. Ashish Kumar Srivastava Chief Managing Director
Gangotri Group

Mrs. Pragya Srivastava value4brand

Director

Mrs. Pragya Srivastava Director
Gangotri Group

Mr. Anuj Srivastava value4brand

Director

Mr. Anuj Srivastava Director
Gangotri Group

Mr. Vishwajeet Srivastava value4brand

Director ( Marketing & Admin)

Mr. Vishwajeet Srivastava Director ( Marketing & Admin)
Gangotri Group